Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden zijn per 1 januari 2019 van toepassing.

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Cliënt: de persoon die aan Topclass Mondzorg en Topclass Dental Implants tandartsen en  (mond)zorgverleners, hierna te noemen: Topclass, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige, orthodontische en/of prothetische behandelingen.

b. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan patiënt gestuurde begroting vastgelegd en alle direct met de opdracht van patiënt, al dan niet mondeling, verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.

c. Behandelaar: de persoon die als zorgverlener voor zijn beroep cliënten behandelt in de tandheelkundige zorgsector.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere behandelingsovereenkomst als bedoeld in de artikelen 7:446 e.v. van het Burgerlijk Wetboek die door Topclass met cliënten wordt aangegaan.

Deze voorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst en worden:

 1. op de website van de praktijk (thans: www.topclassmondzorg.nl) gepubliceerd;
 2. op verzoek van cliënten aan hen op schrift en/of per email uitgereikt;
 3. op schrift en/of per email uitgereikt als bijlage bij een behandelplan, een offerte en een opdrachtbevestiging

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

a. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de cliënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

b. De door Topclass gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De cliënt verklaart zich automatisch akkoord met de offerte op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling.

Artikel 3 Behandeling en informatie

 1. Topclass zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels.
 2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. Topclass heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 3. Topclass is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de client plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Topclass is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.
 4. Voorafgaand aan iedere tandheelkundige behandeling wordt de client c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger vanaf een bedrag van €250,- schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten. Ingeval van een acute pijnklacht kan een behandeling per uitzondering plaatsvinden voordat de cliënt schriftelijk is geïnformeerd over de totale behandelkosten.
 5. De cliënt is gehouden alle gegevens en bescheiden, daaronder begrepen adresgegevens en ziektekostenverzekeringen, die de praktijk naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen. De cliënt is tevens gehouden de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid te betrachten jegens de praktijk.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst enige vertraging loopt en deze is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens van de zijde van de cliënt, komen de extra gemaakte kosten en extra behandelingskosten voor rekening van de cliënt te staan.
 7. Behandelingsovereenkomsten worden mondeling aangegaan; indien een  cliënt daarom verzoekt wordt de behandelingsovereenkomst met die cliënt schriftelijk aangegaan.
 8. In overleg met de cliënt kunnen het vastgesteld behandelplan en de daaraan gerelateerde begroting gedurende de behandeling worden gewijzigd.
 9. Ingeval van een noodzakelijke wijziging van het behandelplan, al dan niet ten gevolge van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, welke tot de overschrijding van de begroting leiden, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de cliënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de eventueel te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de cliënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.
 10. Indien tijdens een behandeling de cliënt de opdracht wijzigt dan heeft de behandelaar het recht om alle reeds gemaakte kosten, zoals van werkstukken zoals techniekwerk (kronen, bruggen en protheses) of speciale materialen (implantaten etc.) alsmede het tot dat moment verrichte werk in rekening te brengen.

Artikel 4 Kosten en betaling

 1. De gemaakte behandelingskosten, inclusief materialen, zijn door de cliënt verschuldigd en worden in rekening gebracht, ongeacht of men deze kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij de zorgverzekeraar.
 2. Topclass draagt grotendeels van haar vorderingen bij cessie over aan Netpoint. Netpoint verzorgt de incasso; in dit geval is cliënt gehouden rechtstreeks aan Netpoint te betalen. (https://www.netpoint.nl)
 3. Indien de cliënt voor de overeengekomen behandeling is verzekerd, is Topclass bevoegd de kosten van de behandeling rechtstreeks te declareren bij de desbetreffende verzekeraar.
 4. Topclass berekent de kosten van behandeling en de door zorgverzekeraar te betalen eigen bijdragen voor tandheelkundige behandeling, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: de NZa) zijn goedgekeurd of vastgesteld.
 5. Topclass behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de geleverde behandelingen, diensten te wijzigen, met inachtneming van de geldende prijsvoorschriften van de NZa dan wel enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan.
 6. De cliënt is desgevraagd verplicht de praktijk een volmacht tot automatisch incasso voor de door de praktijk aan de cliënt uit te reiken facturen te verlenen.
 7. De kosten van behandelingen dienen direct  per pin voldaan te worden. Het is mogelijk om te betalen op rekening indien men het formulier “Aanvraag Betalen Op Rekening (ABOR)” invult en inlevert en deze is goedgekeurd door de financiële administratie.
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen binnen 21 dagen na factuurdatum door de praktijk te zijn ontvangen, zonder enige aftrek of verrekening. Betaling geschiedt op een van de op de factuur aangegeven bank- of girorekeningen. Bij meerdere openstaande facturen worden de betalingen allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
 9. Topclass is, in gevallen waarin daartoe naar zijn oordeel redelijkerwijs aanleiding bestaat en met inachtneming van de voorschriften van de NZa, gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de te verlenen behandeling of diensten.
 10. Indien cliënt, bij orthodontische behandeling, van mening is dat de behandelresultaten niet gerealiseerd zijn, dan kan cliënt geen beroep doen op restitutie van de reeds voldaan betalingsvoorschot(en).
 11. Annulering en restitutie: De cliënt heeft het recht om behandeling(en) te annuleren binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen na de dag waarop de cliënt de bevestiging heeft ontvangen en de (aan)betaling heeft voltooid. Indien de cliënt echter de behandeling(en) tijdens de annuleringstermijn inwisselt, ruilt en/of anderszins wijzigt, dan vraagt de cliënt daarmee Topclass uitdrukkelijk haar diensten en producten aan hem/haar beschikbaar te stellen en erkent de cliënt, dat zijn/haar recht om de bestelling te annuleren, verliest.

Artikel 5 Afspraken, SMS- service en annulering

 1. Afspraken dienen – alleen in geval van uiterst noodzaak– uiterlijk 24 uur voor de behandeling kosteloos door de patiënt geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Topclass zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere cliënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. Topclass hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling.
 2. De cliënt conformeert zich bij het maken van een afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 24 uur van te voren op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch aan Topclass worden doorgegeven. Het weekend vanaf vrijdagmiddag 17 uur en feestdagen worden hierbij niet meegeteld. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd worden de kosten voor de gereserveerde kamer in rekening gebracht.
 3. Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient de cliënt binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk tot Topclass te richten. Bij gebreke daarvan wordt de cliënt geacht de betreffende factuur te hebben aanvaard.
 4. De cliënt ontvangt paar dagen voor de behandeling een herinnering van de afspraak per SMS en/of e-mail. Het mobiele telefoonnummer van de cliënt moet actueel in onze administratie aanwezig zijn. Wijzigingen in mobiele telefoonnummers moeten tijdig worden doorgegeven. De SMS-service is bedoeld als extra geheugensteuntje voor de cliënt . De cliënt kan aan onze SMS-service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat hij deze niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een herinnering per SMS ontslaat de cliënt niet van zijn plicht tot nakoming van een afspraak.

Overschrijding betalingstermijn (verzuimregeling)

 1. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de cliënt een klacht indient bij de ANT of een andere instantie over tarief en/of behandeling. De cliënt dient Topclass per omgaande van zijn/haar klacht in kennis te stellen. Door het enkele feit dat Topclass op de vervaldatum van de factuur nog geen of geen volledige betaling van de factuur heeft verkregen, is de cliënt zonder enige aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
 2. Voldoet de cliënt binnenvijfdagen na ontvangst van de ingebrekestelling wederom niet aan de betalingsverplichting, dan is Topclass gerechtigd voor rekening van de cliënt incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.
 3. Bij betalingsachterstand is Topclass gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.
 4. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan het incasso der vordering komen ten laste van de cliënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €40,-.
 5. Bij betalingsregelingen kan Topclass per termijn € 8,- administratiekosten in rekening brengen.
 6. Iedere betalingsregeling die door de cliënt niet stipt wordt nageleefd, vervalt van rechtswege, zodra en indien de cliënt in verzuim is, zonder dat enige vorm van ingebrekestelling vereist is.

Artikel 6 Klachtenregeling

Topclass beschikt over een laagdrempelige klachtenregeling en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en conform de voorschriften van de ANT.

 1. Klachten over declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Topclass schriftelijke te worden ingediend, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard.
 2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Topclass, nadat cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Zodra een klacht van een cliënt binnenkomt, krijgt de betrokkene binnen drie werkdagen een eerste reactie op zijn klacht. De reactie is een formele bevestiging van het ontvangen en in behandeling nemen van de betreffende klacht.
 4. Bij Topclass ingediende klachten worden binnen een termijn van 21 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Topclass binnen dezelfde gestelde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. De bij Topclass werkzame tandartsen (zzp’ers) zijn zelf aansprakelijk voor eventueel directe of indirecte schade ontstaan als gevolg van toerekenbare handelen of nalaten in de uitvoering van de behandelovereenkomst. Zij beschikken immers over de benodigde verzekeringen.
 2. Topclass is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. De totale aansprakelijkheid van Topclass is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Topclass beperkt tot het bedrag van de factuur.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Topclass wordt gemeld. Indien mogelijk, dient Topclass in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.

Artikel 8 Toepasselijk recht

 1. Op de behandelingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de behandelingsovereenkomst tussen cliënt en Topclass, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Topclass haar kantoor heeft.

Apeldoorn, 1 januari 2019

https://topclassmondzorg.nl/wp-content/uploads/2024/01/logo-header.png

Er is parkeergelegenheid voor de deur en het openbaar vervoer bevindt zich op loopafstand van de praktijk.

Certificering
nvm-mondhygienisten-logo-1
KRT_1-1
logo_1-1
ANT_1
KRT_1 (1)
Sociale mediakanalen

Volg onze social media kanalen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws

Copyright 2024  Topclass Mondzorg . Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2024  Topclass Mondzorg . Alle rechten voorbehouden.

Spoedgeval
Afspraak maken
Inschrijven